Loisto laboratorio

 

Loisto laboratoriot oy:n erikoishammasteknikkojen potilaiden asiakasrekisterin tietosuojaseloste

 

1 REKISTERINPITÄJÄ

Loisto Laboratoriot Oy, Y-tunnus 2952550-5, Koljonniemenkatu 2, 70100 Kuopio

2 YHTEYSHENKILÖ TIETOSUOJA-ASIOISSA

Tietosuojavastaava
Loisto Laboratoriot Oy
Koljonniemenkatu 2, 70100 Kuopio
tietosuojavastaava@hammashohde.fi
puh. 010 202 3413

3 REKISTERIN NIMI

Loisto Laboratoriot Oy:n erikoishammasteknikkojen potilaiden asiakasrekisteri

4 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA PERUSTE

Henkilötietojen käsittely perustuu:

 

 • Rekisteröidyn ja Loisto Laboratoriot Oy:n väliseen sopimussuhteeseen
 • Rekisteröidyn suostumukseen
 • Loisto Laboratoriot Oy:n oikeutettuun etuun markkinoida palveluitaan

 

Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavissa käyttötarkoituksissa:

 

 • Asiakassuhteen, asiakaspalvelun ja niihin liittyvän viestinnän ja markkinoinnin hoitaminen, toteuttaminen, kehittäminen, tutkimus ja seuranta.
 • Asiakassuhteiden analysointi, ryhmittely ja raportointi sekä muut kokonaisasiakkuuden ja Loisto Laboratoriot Oy:n liiketoiminnan kehittämiseen liittyvät tarkoitukset.
 • Asiakaspalautteen ja asiakkaan tyytyväisyystietojen kerääminen ja käsittely.
 • Markkina- ja muiden tutkimusten ja mielipidekyselyiden toteuttaminen.

5 REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteröidystä käsitellään esimerkiksi seuraavan kaltaisia tietoja:

 

 • Nimi, henkilötunnus, asiakasnumero, sukupuoli, kieli, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja muut tarpeelliset yhteystiedot.
 • Lähiomainen, huoltaja, huollettava, laillinen edustaja.
 • Palvelujen käyttö- ja ostotiedot, sekä markkinoinnin ja viestinnän toteutustiedot eri asiointikanavissa, kuten verkkopalveluissa ja automaattipalvelut, mukaan lukien asiakaspalvelukeskuksen puheluiden taltiointi.
 • Rekisteröidyn antama asiakaspalaute.
 • Rekisteröidyn tallentamat itseään koskevat tiedot kuten asiakkuuteen liittyvät toiveet, tyytyväisyystiedot, kiinnostuksen kohteet, harrastustiedot tai muut vastaavat tiedot.
 • Rekisteröidyn toivomia ja käyttämiä palveluita maksutietoineen.
 • Kieltoja, rajoituksia, suostumuksia ja muita valintoja.
 • Tiedon käsittelyyn liittyviä tietoja, kuten tallennuspäivämäärä ja tietolähde.

6 SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Tietoja saadaan ensisijaisesti seuraavista lähteistä:

 

 • Rekisteröity itse, rekisteröidyn huoltaja, rekisteröidyn laillinen edustaja ja rekisteröidyn lähiomainen.
 • Rekisteröidyn asiakkuuteen, palveluiden käyttöön, viestintään sekä asiointiin liittyvät tapahtumat.
 • Tunnistamis-, varmennus-, osoite-, päivitys- tai muuta vastaavaa palvelua tarjoava osapuoli.
 • Digi- ja väestötietoviraston väestötietojärjestelmä ja muut vastaavat järjestelmät.

 

Rekisteriin voidaan lisätä myös muiden Loisto Laboratoriot Oy:n yhteistyökumppaneiden, kuten esimerkiksi vakuutusyhtiön tai urheiluseuran toimittamia tietoja.

7 HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Loisto Laboratoriot Oy säilyttää henkilötietoja asiakasrekisterissä, kunnes rekisteröidyn ja Loisto Laboratoriot Oy:n välisen asiakassuhteen voidaan katsoa päättyneen. Asiakassuhde katsotaan päättyneeksi, kun kaksi vuotta on kulunut viimeisimmästä rekisteröidyn ja Loisto Laboratoriot Oy:n välisestä palvelukontaktista.

 

Tiedot poistetaan kolmen kuukauden kuluessa säilytysajan päättymisestä.

8 TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Tietoja luovutetaan Loisto Laboratoriot Oy:n konserniyhtiöille tämän tietosuojaselosteen kohdassa 4 kuvattuihin käyttötarkoituksiin. Tämä tarkoittaa tietojen luovuttamista mahdollisiin muihin Hammas Hohde -konsernin rekistereihin, kuitenkin aina tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

 

Loisto Laboratoriot Oy voi luovuttaa palveluiden laskutukseen liittyviä tietoja yhteistyökumppaneilleen laskutuksen toteuttamiseksi. Loisto Laboratoriot Oy käyttää In Net Oy:n tuottamaa WinHit -järjestelmää tietojen säilytykseen.

9 TIETOJEN SIIRTO EUROOPAN UNIONIN TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

10 REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Mahdollinen manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa, jonne on pääsy vain erikseen oikeuden saaneilla henkilöillä.

 

Sähköisesti käsiteltäviin tietoihin on pääsy vain siihen oikeutetun henkilön henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Käyttöoikeuksia on eritasoisia ja kullekin käyttäjälle annetaan tehtävän hoitamisen kannalta riittävä, mutta mahdollisimman suppea käyttöoikeus.

11 PROFILOINTI

Osana asiakasrekisteriin tallennettujen henkilötietojen käsittelytoimia Loisto Laboratoriot Oy voi hyödyntää tietoja myös rekisteröityjen kiinnostustietojen sekä palveluihin ja palvelupisteisiin liittyvien valintojen ja toiveiden seuraamiseen, analysointiin ja profilointiin sekä tähän liittyvään asiakaspalvelun kehittämiseen.

12 REKISTERÖIDYN OIKEUDET

12.1 Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin (tarkastusoikeus)

 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja Loisto Laboratoriot Oy:n asiakasrekisteriin on talletettu.

 

12.2 Rekisteröidyn oikeus vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista

 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee häntä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä.

 

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan rekisteröityä koskevat tiedot ilman aiheetonta viivytystä.

 

Rekisteröity voi pyytää rekisterinpitäjää rajoittamaan häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä esimerkiksi silloin kun rekisteröity odottaa rekisterinpitäjän vastausta tietojensa oikaisemista tai poistamista koskevaan pyyntöön.

 

12.3 Rekisteröidyn oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

 

Siltä osin, kun rekisteröity on itse toimittanut asiakasrekisteriin tietoja, joita käsitellään rekisteröidyn antaman suostumuksen tai sopimuksen nojalla, rekisteröidyllä on oikeus saada tällaiset tiedot itselleen pääsääntöisesti koneluettavassa muodossa ja oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

 

12.4 Rekisteröidyn oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä

 

Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyen vastustaa itseensä kohdistuvaa profilointia ja muita käsittelytoimia, joita rekisterinpitäjä kohdistaa rekisteröidyn henkilötietoihin siltä osin, kun tietojen käsittelemisen perusteena on rekisterinpitäjän oikeutettu etu.

 

12.5 Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

 

Jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta, rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle. Toimivaltainen viranomainen Suomessa on tietosuojavaltuutettu, www.tietosuoja.fi.

 

12.6 Muut oikeudet

 

Mikäli henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumukseen perustuen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla tästä rekisterinpitäjälle.

 

Rekisteröity voi antaa rekisterinpitäjälle suoramarkkinointia koskevia suostumuksia tai kieltoja.

13 YHTEYDENOTOT

Kaikki henkilötietojen käsittelyyn liittyvät kysymykset ja rekisteröidyn oikeuksien käyttämiseen liittyvät pyynnöt voi esittää edellä kohdassa 2 tarkoitetulle yhteyshenkilölle.

 

Loisto Laboratoriot Oy voi tarvittaessa pyytää rekisteröityä täsmentämään pyyntöään kirjallisesti ja rekisteröidyn henkilöllisyys voidaan tarpeen vaatiessa varmentaa ennen muihin toimenpiteisiin ryhtymistä.