Loisto laboratorio

 

Loisto laboratoriot oy:n yleinen suoramarkkinointirekisterin tietosuojaseloste

 

1 REKISTERINPITÄJÄ

Loisto Laboratoriot Oy, Y-tunnus 2952550-5, Koljonniemenkatu 2, 70100 Kuopio

2 YHTEYSHENKILÖ TIETOSUOJA-ASIOISSA

Tietosuojavastaava
Loisto Laboratoriot Oy
Koljonniemenkatu 2, 70100 Kuopio
tietosuojavastaava@hammashohde.fi
puh. 010 202 3413

3 REKISTERIN NIMI

Loisto Laboratoriot Oy:n sähköpostimarkkinointirekisterin tietosuojaseloste

4 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA PERUSTE

Henkilötietojen käsittely perustuu:

 • Rekisteröidyn ja Loisto Laboratoriot Oy:n väliseen sopimussuhteeseen
 • Rekisteröidyn suostumukseen
 • Loisto Laboratoriot Oy:n oikeutettuun etuun markkinoida palveluitaan

Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavissa käyttötarkoituksissa:

 • Asiakassuhteen, asiakaspalvelun ja niihin liittyvän viestinnän ja markkinoinnin hoitaminen, toteuttaminen, kehittäminen, tutkimus ja seuranta.
 • Asiakassuhteiden analysointi, ryhmittely ja raportointi sekä muut kokonaisasiakkuuden ja Loisto Laboratoriot Oy:n liiketoiminnan kehittämiseen liittyvät tarkoitukset.
 • Asiakaspalautteen ja asiakkaan tyytyväisyystietojen kerääminen ja käsittely.
 • Markkina- ja muiden tutkimusten ja mielipidekyselyiden toteuttaminen.
 • Asiakaspalvelukeskuksen puheluiden nauhoittaminen palvelutapahtumien todentamiseksi, oikeusturvan ja turvallisuuden varmistamiseksi sekä asiakaspalveluhenkilöstön koulutukseen ja asiakaspalvelun laadun kehittämiseksi.
 • Tämän tietosuojaselosteen kohdassa 11 tarkemmin kuvatut profilointitarkoitukset.

5 REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteröidystä käsitellään esimerkiksi seuraavan kaltaisia tietoja:

 • Nimi
 • Sähköposti
 • Työpaikka
 • Kieltoja, rajoituksia, suostumuksia ja muita valintoja.

 6 SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Tietoja saadaan ensisijaisesti seuraavista lähteistä:

 • Rekisteröity itse

7 HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Loisto Laboratoriot Oy säilyttää henkilötietoja asiakasrekisterissä, kunnes rekisteröidyn ja Loisto Laboratoriot Oy:n välisen asiakassuhteen voidaan katsoa päättyneen. Säilytämme markkinointitarkoituksiin käsittelemiämme henkilötietoja, kunnes peruutat markkinointiluvan tai tilauksen. Jos kiellät henkilötietojesi käsittelyn suoramarkkinointitarkoituksiin, säilytämme tiedon suoramarkkinointiviestien kieltämisestä.

Tiedot poistetaan kolmen kuukauden kuluessa säilytysajan päättymisestä.

8 KETKÄ KÄSITTELEVÄT TIETOJASI

Käsittelemme henkilötietojasi Hohde-konsernin sisällä. Henkilötietojasi käsittelevät vain sellaiset työntekijämme, joiden työtehtäviin se kuuluu. Lisäksi henkilötietojasi käsittelevät kulloinkin käyttämämme ja lukuumme toimivat alihankkijamme, kuten IT-palveluntarjoajat, markkinointi- ja analytiikkatoimenpiteitä toteuttavat palveluntarjoajat ja kampanjoiden järjestämiseen osallistuvat yhteistyökumppanit. Alihankkijat käsittelevät henkilötietoja Loiston toimeksiannosta ja lukuun.

 

9 TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Tietoja luovutetaan Loisto Laboratoriot Oy:n konserniyhtiöille tämän tietosuojaselosteen kohdassa 4 kuvattuihin käyttötarkoituksiin. Tämä voi tarkoittaa tietojen luovuttamista muihin Hammas Hohde -konsernin rekistereihin, kuitenkin aina tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

 

10 TIETOJEN SIIRTO EUROOPAN UNIONIN TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Osalla alihankkijoistamme on palvelin  EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tietojen säilytystä varten. Tällaisissa tilanteissa huolehdimme henkilötietojesi siirron lainmukaisuudesta jollakin alla mainituista keinoista:

 • varmistamalla, onko Euroopan komissio antanut päätöksen ko. maan tietosuojan tason riittävyydestä
 • varmistamalla siirron asianmukaiset suojatoimet lain edellyttämällä tavalla, kuten allekirjoittamalla Euroopan komission hyväksymät mallilausekkeet
 • varmistamalla siirron lainmukaisuuden muulla keinolla, kuten pyytämällä nimenomaisen suostumuksesi tietojesi siirtämiseksi.

11 REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Mahdollinen manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa, jonne on pääsy vain erikseen oikeuden saaneilla henkilöillä.

Sähköisesti käsiteltäviin tietoihin on pääsy vain siihen oikeutetun henkilön henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Käyttöoikeuksia on eritasoisia ja kullekin käyttäjälle annetaan tehtävän hoitamisen kannalta riittävä, mutta mahdollisimman suppea käyttöoikeus.

12 PROFILOINTI

Osana asiakasrekisteriin tallennettujen henkilötietojen käsittelytoimia Loisto Laboratoriot Oy voi hyödyntää tietoja myös rekisteröityjen kiinnostustietojen sekä palveluihin ja palvelupisteisiin liittyvien valintojen ja toiveiden seuraamiseen, analysointiin ja profilointiin sekä tähän liittyvään asiakaspalvelun kehittämiseen.

13 REKISTERÖIDYN OIKEUDET

12.1 Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin (tarkastusoikeus) 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja Loisto Laboratoriot Oy:n asiakasrekisteriin on talletettu.

12.2 Rekisteröidyn oikeus vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee häntä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä. 

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan rekisteröityä koskevat tiedot ilman aiheetonta viivytystä.

Rekisteröity voi pyytää rekisterinpitäjää rajoittamaan häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä esimerkiksi silloin kun rekisteröity odottaa rekisterinpitäjän vastausta tietojensa oikaisemista tai poistamista koskevaan pyyntöön.

12.3 Rekisteröidyn oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Siltä osin, kun rekisteröity on itse toimittanut asiakasrekisteriin tietoja, joita käsitellään rekisteröidyn antaman suostumuksen tai sopimuksen nojalla, rekisteröidyllä on oikeus saada tällaiset tiedot itselleen pääsääntöisesti koneluettavassa muodossa ja oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

12.4 Rekisteröidyn oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä

Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyen vastustaa itseensä kohdistuvaa profilointia ja muita käsittelytoimia, joita rekisterinpitäjä kohdistaa rekisteröidyn henkilötietoihin siltä osin, kun tietojen käsittelemisen perusteena on rekisterinpitäjän oikeutettu etu.

12.5 Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta, rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle. Toimivaltainen viranomainen Suomessa on tietosuojavaltuutettu, www.tietosuoja.fi.

12.6 Muut oikeudet

Mikäli henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumukseen perustuen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla tästä rekisterinpitäjälle.

Rekisteröity voi antaa rekisterinpitäjälle suoramarkkinointia koskevia suostumuksia tai kieltoja.

14 YHTEYDENOTOT

Kaikki henkilötietojen käsittelyyn liittyvät kysymykset ja rekisteröidyn oikeuksien käyttämiseen liittyvät pyynnöt voi esittää edellä kohdassa 2 tarkoitetulle yhteyshenkilölle.

Loisto Laboratoriot Oy voi tarvittaessa pyytää rekisteröityä täsmentämään pyyntöään kirjallisesti ja rekisteröidyn henkilöllisyys voidaan tarpeen vaatiessa varmentaa ennen muihin toimenpiteisiin ryhtymistä.