Loisto laboratorio

 

Loisto laboratoriot oy:n työnhakijarekisterin tietosuojaseloste

 

1 REKISTERINPITÄJÄ

Loisto Laboratoriot Oy, Y-tunnus 2952550-5, Koljonniemenkatu 2, 70100 Kuopio

2 YHTEYSHENKILÖ TIETOSUOJA-ASIOISSA

Tietosuojavastaava
Loisto Laboratoriot Oy
Koljonniemenkatu 2, 70100 Kuopio
tietosuojavastaava@hammashohde.fi
puh. 010 202 3413

3 REKISTERIN NIMI

Loisto Laboratoriot Oy:n työnhakijarekisteri

4 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA PERUSTE

Henkilötietojen käsittely perustuu:

 

 • Loisto Laboratoriot Oy:n oikeutettuun etuun käsitellä henkilötietoja rekrytointiprosessin edellyttämällä tavalla
 • Rekisteröidyn antamaan suostumukseen

 

Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavissa käyttötarkoituksissa:

 

 • Työhakemusten vastaanottaminen ja käsitteleminen
 • Työnhakijoiden arvioiminen ja valitseminen
 • Muut rekrytointiprosessin edellyttämät tarpeet

5 REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteröidystä käsitellään esimerkiksi seuraavan kaltaisia tietoja:

 

 • Nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja muut tarpeelliset yhteystiedot
 • Kielitaito
 • Ammattinimike
 • Toimipiste, jossa rekisteröity työskentelee
 • Rekisteröidyn ansioluettelossaan ilmoittamat muut tiedot
 • Rekisteröidyn työtehtävään soveltuvuutta koskevat tiedot

6 SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Tietoja saadaan ensisijaisesti seuraavista lähteistä:

 

 • Rekisteröity itse ja rekisteröidyn toiminta työnhakuprosessin aikana

7 HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Työnhakijan henkilötietoja säilytetään rekrytointiprosessin keston ajan sekä niin kauan rekrytointiprosessin päättymisen jälkeen kuin on tarpeen Loisto Laboratoriot Oy:n oikeuksien ja velvollisuuksien täyttämiseksi, kuitenkin korkeintaan kaksi vuotta rekrytointipäätöksen tekemisestä.

 

Henkilötietoja voidaan myös säilyttää pidemmän aikaa, mikäli tämä on tarpeen laissa, asetuksessa tai muussa viranomaislähteessä asetetun Loisto Laboratoriot Oy:n velvoitteen täyttämiseksi.

8 TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta muille tahoille.

9 TIETOJEN SIIRTO EUROOPAN UNIONIN TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

10 REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Aineisto säilytetään ainoastaan sähköisesti, ja sähköisesti käsiteltäviin tietoihin on pääsy vain siihen oikeutetun henkilön henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Käyttöoikeuksia on eritasoisia ja kullekin käyttäjälle annetaan tehtävän hoitamisen kannalta riittävä, mutta mahdollisimman suppea käyttöoikeus.

11 REKISTERÖIDYN OIKEUDET

11.1 Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin (tarkastusoikeus)

 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja Loisto Laboratoriot Oy:n

työnhakijarekisteriin on talletettu.

 

11.2 Rekisteröidyn oikeus vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista

 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee häntä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä.

 

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan rekisteröityä koskevat tiedot ilman aiheetonta viivytystä.

 

Rekisteröity voi pyytää rekisterinpitäjää rajoittamaan häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä esimerkiksi silloin kun rekisteröity odottaa rekisterinpitäjän vastausta tietojensa oikaisemista tai poistamista koskevaan pyyntöön.

 

11.3 Rekisteröidyn oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

 

Siltä osin, kun rekisteröity on itse toimittanut työnhakijarekisteriin tietoja, joita käsitellään rekisteröidyn antaman suostumuksen nojalla, rekisteröidyllä on oikeus saada tällaiset tiedot itselleen pääsääntöisesti koneluettavassa muodossa ja oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

 

 

 

11.4 Rekisteröidyn oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä

 

Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyen vastustaa itseensä kohdistuvaa profilointia ja muita käsittelytoimia, joita rekisterinpitäjä kohdistaa rekisteröidyn henkilötietoihin siltä osin, kun tietojen käsittelemisen perusteena on rekisterinpitäjän oikeutettu etu.

 

11.5 Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

 

Jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta, rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle. Toimivaltainen viranomainen Suomessa on tietosuojavaltuutettu, www.tietosuoja.fi.

 

11.6 Muut oikeudet

 

Mikäli henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumukseen perustuen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla tästä rekisterinpitäjälle.

12 YHTEYDENOTOT

Kaikki henkilötietojen käsittelyyn liittyvät kysymykset ja rekisteröidyn oikeuksien käyttämiseen liittyvät pyynnöt voi esittää edellä kohdassa 2 tarkoitetulle yhteyshenkilölle.

 

Loisto Laboratoriot Oy voi tarvittaessa pyytää rekisteröityä täsmentämään pyyntöään kirjallisesti ja rekisteröidyn henkilöllisyys voidaan tarpeen vaatiessa varmentaa ennen muihin toimenpiteisiin ryhtymistä.