Loisto laboratorio

 

Loisto laboratoriot oy:n työntekijärekisterin tietosuojaseloste

 

1 REKISTERINPITÄJÄ

Loisto Laboratoriot Oy, Y-tunnus 2952550-5, Koljonniemenkatu 2, 70100 Kuopio

2 YHTEYSHENKILÖ TIETOSUOJA-ASIOISSA

Tietosuojavastaava
Loisto Laboratoriot Oy
Koljonniemenkatu 2, 70100 Kuopio
tietosuojavastaava@hammashohde.fi
puh. 010 202 3413

3 REKISTERIN NIMI

 Loisto Laboratoriot Oy:n työntekijärekisteri

4 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA PERUSTE

Henkilötietojen käsittely perustuu:

 

 • Työntekijän ja Loisto Laboratoriot Oy:n väliseen työsuhteeseen
 • Loisto Laboratoriot Oy:n työnantaja-asemaan liittyviin lakisääteisiin velvoitteisiin
 • Loisto Laboratoriot Oy:n oikeutettuun etuun hoitaa työnantaja-työntekijäsuhdettaan

 

Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavissa käyttötarkoituksissa:

 

 • Työsuhteeseen liittyvien asioiden kuten palkanmaksun, ja muiden työnantajan velvoitteiden hoitaminen

5 REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteröidystä käsitellään esimerkiksi seuraavan kaltaisia tietoja:

 

 • Nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja muut tarpeelliset yhteystiedot
 • Kielitaito
 • Toimipiste, jossa rekisteröity työskentelee
 • Palkan tai palkkion maksua koskevat tiedot
 • Palvelusvuodet
 • Ammattinimike

6 SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Tietoja saadaan ensisijaisesti seuraavista lähteistä:

 

 • Rekisteröity itse ja rekisteröidyn toiminta työsuhteen aikana

7 HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Henkilötietoja säilytetään pääsääntöisesti niin kauan kuin työntekijän ja Loisto Laboratoriot Oy:n välinen työsuhde on voimassa sekä korkeintaan kymmenen vuotta työsuhteen päättymisen jälkeen.

 

Henkilötietoja voidaan myös säilyttää pidemmän aikaa, mikäli tämä on tarpeen laissa, asetuksessa tai muussa viranomaislähteessä asetetun Loisto Laboratoriot Oy:n velvoitteen täyttämiseksi.

8 TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta muille tahoille.

 

Loisto Laboratoriot Oy voi kuitenkin luovuttaa palkkojen tai palkkioiden maksamiseen tarvittavia tietoja yhteistyökumppaneilleen palkkojen tai palkkioiden maksamisen toteuttamiseksi.

9 TIETOJEN SIIRTO EUROOPAN UNIONIN TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

10 REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

 

Aineistoa säilytetään vain sähköisesti ja sähköisesti käsiteltäviin tietoihin on pääsy vain siihen oikeutetun henkilön henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Käyttöoikeuksia on eritasoisia ja kullekin käyttäjälle annetaan tehtävän hoitamisen kannalta riittävä, mutta mahdollisimman suppea käyttöoikeus.

11 REKISTERÖIDYN OIKEUDET

11.1 Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin (tarkastusoikeus)

 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja Loisto Laboratoriot Oy:n työntekijärekisteriin on talletettu.

 

11.2 Rekisteröidyn oikeus vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista

 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee häntä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä.

 

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan rekisteröityä koskevat tiedot ilman aiheetonta viivytystä.

 

Rekisteröity voi pyytää rekisterinpitäjää rajoittamaan häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä esimerkiksi silloin kun rekisteröity odottaa rekisterinpitäjän vastausta tietojensa oikaisemista tai poistamista koskevaan pyyntöön.

 

11.3 Rekisteröidyn oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

 

Siltä osin, kun rekisteröity on itse toimittanut työntekijärekisteriin tietoja, joita käsitellään sopimuksen nojalla, rekisteröidyllä on oikeus saada tällaiset tiedot itselleen pääsääntöisesti koneluettavassa muodossa ja oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

 

11.4 Rekisteröidyn oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä

 

Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyen vastustaa itseensä kohdistuvaa profilointia ja muita käsittelytoimia, joita rekisterinpitäjä kohdistaa rekisteröidyn henkilötietoihin siltä osin, kun tietojen käsittelemisen perusteena on rekisterinpitäjän oikeutettu etu.

 

 

11.5 Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

 

Jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta, rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle. Toimivaltainen viranomainen Suomessa on tietosuojavaltuutettu, www.tietosuoja.fi.

12 YHTEYDENOTOT

Kaikki henkilötietojen käsittelyyn liittyvät kysymykset ja rekisteröidyn oikeuksien käyttämiseen liittyvät pyynnöt voi esittää edellä kohdassa 2 tarkoitetulle yhteyshenkilölle.

 

Loisto Laboratoriot Oy voi tarvittaessa pyytää rekisteröityä täsmentämään pyyntöään kirjallisesti ja rekisteröidyn henkilöllisyys voidaan tarpeen vaatiessa varmentaa ennen muihin toimenpiteisiin ryhtymistä.